SNEL NAAR >
Van Maerlant - Aanmelden klas 2 en 3

Aanmelden klas 2 en 3

Deze procedure is bedoeld voor leerlingen die willen instromen in klas 2 of 3. Leerlingen kunnen bij ons instromen met een vmbo-kader en/of vmbo-T advies.

Toelating tot de 2e klassen en hoger:

 De regels die gelden voor de toelating tot het eerste leerjaar zijn, voor zover van toepassing, van overeenkomstige toepassing op de toelating tot de 2e klas en hoger. In aanvulling op deze regels geldt dat toelating tot de 2e en hogere klassen op Van Maerlant slechts mogelijk is:  

  • Als toelating verzocht wordt voor de afdeling en de klas waartoe de leerling op een andere school al was toegelaten;
  • Als er plaats is;
    • Hiermee wordt o.a. bedoeld dat er plaats moet zijn in (een van) de klas(sen) in het leerjaar en op het niveau waarvoor er toelating wordt verzocht.

In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, zal er door of namens de toelatingscommissie een beslissing worden genomen.

 

Criteria voor toelating:

  • Positief advies van de afleverende school voor het gewenste onderwijsniveau en leerjaar.
  • Beschikbare plaatsen binnen het gewenste onderwijsniveau en leerjaar.
  • Volledige informatie van alle relevante zaken via het aanmeldingsformulier.
  • Beoordeling of eventueel noodzakelijke ondersteuning geboden kan worden.
  • Positief oordeel van de toelatingscommissie.

 

Van Maerlant - Aanmelden Procedure

Procedure

Na  inschrijving ontvangt u géén aparte e-mailbevestiging van ons.

Naar aanleiding van deze inschrijving gaan wij informatie opvragen bij de huidige school. Dit geeft geen garantie tot toelating. U ontvangt half juni bericht per mail of uw zoon/dochter geplaatst kan worden op Van Maerlant. Houd a.u.b. rekening met beperkte kans op plaatsing.

Kennismakingsgesprek

Indien uw zoon/dochter geplaatst kan worden op onze school, zal de toekomstige mentor contact opnemen voor een kennismakingsgesprek. Tevens ontvangt u een informatiepakket.