Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zijn zowel de team- ouder- en leerlinggeleding vertegenwoordigd. De taak van de MR is meedenken in en meebespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. Zij kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Zij moet openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school bevorderen. De MR werkt volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs 2008. Namens en voor de ouders is er een contactpersoon.

Voorzitter:
Dhr. W. Leliveld

Secretaris:
Dhr. D. van Dam

Personeelsgeleding:
Mevr. K. Colsters
Dhr. E. Haneveer

Oudergeleding:
Mevr. M. Schuurmans
Dhr. M. van Beek

Leerlinggeleding:
Op toerbeurt twee leden van de leerlingenraad aansluiten bij de vergadering van de MR.

Hier kunt u het medezeggenschapsreglement van OMO terugvinden.


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram