Diensten op docentniveau
De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is goed. Dat is te danken aan de inzet van iedereen die in het onderwijs werkt. Onderwijs en onderwijsgevenden als de spil in de wereld van vandaag en morgen.
Kwaliteit vraagt ook om onderhoud. Vraagt om van tijd tot tijd stil staan bij onderwijskundige ontwikkelingen in de school, bij nieuwe pedagogische en didactische concepten of specifieke problemen binnen een veranderende leerling populatie. Dienstencentrum Van Maerlant denkt graag met u mee over bovenstaande en kan uitvoering geven aan een veelheid van pedagogische en/of didactische onderwerpen. Iedere onderwerp kan uitwerkt worden in een korte sessie, presentatie, module, leerlijn enz., zowel live als online. Onderstaande onderwerpen/ items spelen een belangrijke rol bij het verzorgen (en het slagen!) van het primair proces. Waarbij we als uitgangspunt hebben dat de onderwerpen/ items praktisch gebracht moet worden én dat de docent tips, tools en trucs verzamelt die de volgende dag direct toepasbaar zijn.

Van ieder onderstaande onderwerp/ item is een flyer beschikbaar met daarin een uitgebreidere omschrijving, inclusief een mogelijke opzet én de opbrengst op individueel en team niveau. Op verzoek mailen we deze graag naar u!

Toekomst bestendig onderwijs (TBO).
Traditioneel onderwijs wordt links en rechts ingehaald door de maatschappij. De essentiële van het onderwijs laat zich definiëren door het voorbereiden van de jongere op de toekomst, hun leven en de professionele carrière. Autonomie (zelfregulatie), competentie en verbinding zijn hierbij randvoorwaardelijk. Binnen dit traject TBO zullen de deelfacetten die daarbij van belang zijn de revue passeren. Ze worden geijkt op relevantie en inpasbaarheid binnen de unieke onderwijsvisie en/ of het concept van de school. Maatwerk aldus! Iedere docent zal kennismaken met, verdieping krijgen in én geëquipeerd worden op die kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn voor de docent als vakman binnen het Toekomst Bestendige Onderwijs!
Het uiteindelijk hoofddoel is dat het onderwijsproces voor zowel de leerlingen (meer autonoom en zelfregulerend leren) als de docent (meer maatwerk) resultaatgerichter, plezieriger en bevredigender wordt . Waarbij we behouden wat goed gaat en toevoegen wat beter kan.

Coaching on Demand
Goed onderwijs vraagt onderhoud. Vraagt om van tijd tot tijd stil te staan bij onderwijskundige ontwikkelingen, bij nieuwe pedagogische en didactische concepten of specifieke problemen binnen een veranderende leerling populatie. Zij-instromers, startende docenten, ervaren rotten … om op pedagogisch en didactisch niveau optimaal te blijven functioneren zullen ze zich permanent moeten kunnen blijven ontwikkelen. Leraar, elke dag anders … Binnen dit traject krijgt de docent de totale autonomie, keuzevrijheid, ruimte, om middels zelfgekozen thema’s en accenten een aantal keer te sparren en brainstormen met een specialist, coach. Een eigen leerroute kan bepaald worden.

En onderstaande thema’s:
- Intensieve personal coaching trajecten
- Motivatie in de school
- Formatief handelen
- Oplossingsgericht begeleiden
- Feedback – Feedup
- Feedforward
- Talentontwikkeling
- Breindidactiek
- Kernkwaliteiten
- Executieve en cognitieve functies (leren leren)
- Training WellZijn
- Wandelcoaching
- Module Communicatie
- Inzet nieuwe media in het primaire proces
- Denkhoeden De Bono
- Ins en outs van Magister
- Module Mentoraat
- Coachingsgesprek
- Incidentmethode
- Omgaan met leerlingdossiers
- Oplossingsgericht coachen
- Leerstijlen
- Groepsdynamica
- Gemedieerd leren
- Omgaan met leer- en gedragsproblemen
- Signalerings- en observatie instrumenten
- EQ - Puberbrein
- Omgaan met Pesten


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram