SNEL NAAR >
Van Maerlant - Onze leveringsvoorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Partijen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten en goederen;
1.2 Opdrachtnemer: de aan Dienstencentrum Van Maerlant en/of Van Maerlant verbonden medewerker(s)

Artikel 2: Offertes en overeenkomsten

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met opdrachtgever.
2.2 Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de offerte aan de opdrachtgever verstrekt.
2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van ( een deel van) deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
2.4 Wijzigingen, aanvullingen en / of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde zijn slechts bindend indien zulks door partijen schriftelijk is overeengekomen.
2.5 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.6 Mondelinge en telefonische afspraken en toezeggingen van het Dienstencentrum binden Dienstencentrum Van Maerlant slechts als deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
2.7 De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Artikel 3: Totstandkoming van de opdracht

3.1 De opdracht komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte of opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de bevestiging niet retour is ontvangen terwijl de vermelde offerte termijn is verstreken, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de geoffreerde capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer vermelde informatie. De bevestiging wordt geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.
3.2 Opdrachtnemer is slechts gebonden aan een aan hem verstrekte opdracht wanneer deze van de zijde van de opdrachtnemer is ondertekend door de directeur of een daartoe gemandateerd lid van het managementteam.

Artikel 4: Ter beschikking stellen van informatie aan de opdrachtgever

4.1 Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
4.2 Alle werkzaamheden, producten en diensten die door opdrachtnemer worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
4.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

Artikel 5: Geheimhouding

5.1 Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijk karakter evident is.
5.2 Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zonodig een geheimhoudingsplicht op.
5.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor eventuele overtredingen van hun medewerkers ten aanzien van de geheimhoudingsplicht.

Artikel 6: Intellectueel eigendom en / of auteursrecht

6.1 Het auteurs- en publicatierecht op alsmede het eigendom van door opdrachtnemer ter beschikking gesteld materiaal berust bij de opdrachtnemer.
6.2 Overdracht van exploitatierechten kan slechts schriftelijk in overeenstemming tussen partijen geschieden. Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
6.3 Auteursrecht of intellectueel eigendom berust ten alle tijden bij Dienstencentrum Van Maerlant.

Artikel 7: Personeel en overmacht

7.1 Geschiedt ontbinding door de opdrachtgever meer dan een maand vóór aanvang van de levering van diensten en goederen door de opdrachtnemer dan verplicht opdrachtgever zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. Bij ontbinding korter dan een maand vóór aanvang van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer is opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Indien opdrachtgever tijdens de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.
7.2 Indien hetzij opdrachtgever, hetzij opdrachtnemer niet voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, zendt de wederpartij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht waarin de in gebreke zijnde partij een redelijke termijn wordt gesteld alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen die termijn niet alsnog haar verplichtingen nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de wederpartij niet langer gehouden haar verplichtingen na te komen.
7.3 Ingeval van een niet – toerekenbare tekortkoming ( overmacht) van de zijde van één van de partijen zijn beide partijen, zolang de overmachts-situatie voortduurt niet gehouden de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
7.4 Indien opdrachtgever tijdens de levering van diensten en goederen de overeenkomst dient te ontbinden door een overmachtsituatie, dan is de opdrachtgever het bedrag van de reeds gerealiseerde dienst(en) aan de opdrachtnemer verschuldigd.
7.5 Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat de overeengekomen einddatum van de levering van diensten en goederen met meer dan een redelijke termijn, gelet op de te leveren prestatie, wordt overschreden, kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven ontbinden, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst nodig is.
7.6 Geen van partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personen die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.

Artikel 8: Betalingen

8.1 Bij opdrachtbevestiging wordt 50% van het overeengekomen bedrag vooruit gefactureerd. Het resterende bedrag wordt na afloop van de overeenkomst gefactureerd.
8.2 Voor opdrachtgevers binnen Samenwerkingsverband de Meierij wordt niet vooraf maar na de eerste helft van de looptijd 50% gefactureerd.
8.3 In geval van ziekte zal door de coördinator van het Dienstencentrum met opdrachtgever een passende oplossing worden gezocht.
8.4 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen dient opdrachtgever binnen 15 dagen na factuurdatum te betalen.
8.5 Indien niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd.
8.6 Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt opdrachtnemer zich het recht voor de levering van diensten en goederen op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 9: Gebreken en klachten

9.1 Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op cursussen of facturen moeten worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om Dienstencentrum Van Maerlant in staat te stellen de gegrondheid van de oorzaak van de klachten na te trekken.
9.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en goederen.
9.3 Opdrachtgever zal nimmer een der door opdrachtnemer ingeschakelde personen persoonlijk aansprakelijk stellen.
9.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet en / of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
9.5 Gebreken en / of klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
9.6 Reclames als in artikel 9 lid 1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
9.7 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 10: Geschillen

10.1 Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Voor geschillen, welke niet in onderling overleg zijn op te lossen, geldt als bevoegde rechter die in het arrondissement ’s-Hertogenbosch